زعفران
زعفران

زعفران با نام علمي (.Crocus Sativus L) از خانواده زنبقيان (Iridaceae) گياهي علفي، چند ساله، بدون ساقه و پيازدار است. پياز زعفران از نوع توپر و تقريبا كروي شكل با قطر 3 تا 5 سانتي متر و پوششي قهوه اي رنگ مي باشد كه در زير خاك قرار مي گيرد. هر پياز 6تا 9 برگ باريك، نظير برگ علفهاي چمني توليد مي نمايد. ريشه هاي زعفران ازنوع افشان هستند كه از قــاعده پيازها و از روي دايــره محيطي آن مي رويند. گل زعفران اولين اندامي است كه در اوايل پاييز ظاهر مي شود. در سال اول كشت، به علت ضعف پيازها و عدم استقرار كامل آنها در خاك و كشت عمقي، جوانه هاي گل توان كافي براي رويش ندارند و حتي برگها در سال اول ديرتر از معمول ظاهر مي شوند. پوشش گل از سه كاسبرگ و سه گلبرگ همرنگ بنفش تشكيل مي شود، به طوريكه تشخيص كاسبرگها از گلبرگها مشكل مي باشد. تعداد پرچمها سه و طول ميله پرچم دو برابر بساك است. بساك زعفران زرد رنگ مي باشد. مادگي در مركز گل قرار گرفته و داراي يك تخمدان است و از قسمت تخمدان خامه باريكي خارج مي گردد. خامه طويل و كشيده بوده به رنگ زرد كمرنگ است كه به يك كلاله شفاف قرمز نارنجي سه شاخه اي به طول 3-2 سانتيمتر ختم مي شود. سه كلاله همراه با خامه پس از خشك كردن، زعفران تجارتي را تشكيل مي دهند. تکثير زعفران از طريق ايجاد پيازهاي جديد که از پياز مادر توليد مي شود صورت مي گيرد. پياز زعفران در ماه هاي تابستان به صورت غيرفعال و راکد در زمين باقي مي ماند و در رشد دوباره خود را در پايان تابستان شروع مي نمايد.

24 امین نمایشگاه صنایع غذایی تهران
24 امین نمایشگاه صنایع غذایی تهران

منتظر قدوم گرمتان در 24 امین نمایشگاه صنایع غذایی تهران هستیم

منشا زعفران
منشا زعفران

مطابق برخی مستندات تاریخی و بعضی شواهد واژگانی ، بسیاری نام و نشان های جغرافیایی و فرهنگی , زعفران منشاء از دامنه های زاگرس دارد . و رویشگاه طبیعی و اولیه آن دامنه های نواحی کرمانشاه , همدان , تویسرکان بروجرد و نهاوند بوده  و دامنه پراکنش آن تا نواحی اراک , قم , گلپایگان و رویدشت اصفهان گسترش داشته است. نام پارسی کهن آن ((کَرکَم)) از نام گویشی متداول در بین مردمان مستقر در نواحی مزبور اخذ شده است . مطابق پاره ای مستندات نام زعفران خودروی در نواحی همدان ((کَرکَمیَس)) بوده , که ابن فقیه همدانی در قرن سوم هجری از آن سخن گفته و در منابع بعدی در وجه ((کرکیماس))به عنوان نام پارسی زعفران از آن یاد شده ,و گونه خودروی آن در نواحی الوند (( کَرکَمیَس)) تا قرن 11 هجری مصطلح بوده که در برخی از منابع لغت فارسی , چون برهان قاطع در وجه ((کَرکَمیَسه)) ثبت شده است.همان که امروز با نام ((جوقاسم))در نواحی اراک و گلپایگان شهرت دارد.