عناصراصلی زعفران
عناصراصلی زعفران

رنگ قوی زعفران به علت وجود رنگدانه های کارتنوئیدی است. گرچه زعفران دارای رنگدانه های  عمومی کارتنوئیدی ( α وβکاروتنوئید ،لیکوپن و گزانتین) است  رنگ با قابلیت بالا مربوط به استرهای کروستین می باشد.کروستین دی کربوکسیل اسیدبا یک کارتنوئید می باشد. بر روی کربن 18 که شکل جدیدی از کارتنوئید ( دی ترپن کارتنوئید) است. کروسین دی استر کروستین باژنتوبیوز است. و مهمترین رنگدانه زعفران است.

اسانس ها ( حداکثر1%)، الدئید ترپن ها و کتون ها هم جزو ترکیبات هستند.فراوان ترین ترکیب از آنها سافرانال است.(2و6و6-تری متیل 1و3- سیکلوهگزاداین1- کربوکسالدئید است.( بیش از 50درصد). دیگر ترکیب معطرمهم 2- هیدروکسیل-4و4و6- تری میتیل2و5-سیکلوهگزیدین می باشد. علاوه بر این ترپن شناخته شده (پین و سینئول).

طعم تلخی مربوط به پیکروکروسین است.گلوسیدی از یک الکل در ساختمان آن وابسته به سافراناال (4-هیدروکسی-2و4و4-تری متیل1- سیکلوهگزان1- کربوکسالدئید) براثر ازدست دادن یک کلوگز ،|پیکروکروسین تبدیل به سافرانال میشود.

سافرانال وترکیبات ان  بیشترین شکل کربن 9 و 10 ایزوپر با حلقه سیکلوهگزان است. رنگدانه های کاروتنوئید حاصل از واکنشهای آنزیمی و نتایج آن است.

کنترل کیفیت
کنترل کیفیت

شرکت توس زعفران برادران با برخورداری از آزمایشگاه های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی یکی از پیشرفته ترین و مجهزترین آزمایشگاه های کنترل کیفیت زعفران در ایران می باشد. کنترل کیفیت زعفران  در آزمایشگاه این شرکت، بر اساس استانداردهای بین المللی انجام و آزمون های بسیاری به منظور اندازه گیری کیفی زعفران صورت می پذیرد. این واحد صنعتی در راستای برآوردن نیاز همگان، کلیه زعفران های تولیدی خود را بر اساس تایید واحد کنترل کیفیت، در مکانی کاملا بهداشتی و با بهره گیری از مهندسان و متخصصین صنایع غذایی تولید و بسته بندی می نماید.

در ذیل آزمون های ارزیابی کیفیت زعفران ایرانی به اختصار بیان شده است:

  • آزمون رنگ (استخراج و تشخیص رنگ های افزودنی)
  • آزمون قدرت رنگی و ارزیابی میزان کروسین، سافرانال و پیکروکروسین
  • رطوبت
  • خاکستر کل
  • خاکستر نامحلول در اسید
  • میزان مواد خارجی مربوط به محیط و بقایای گل
  • عصاره محلول در آب سرد